facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Nauk Społecznych Antropologia filozoficzna Badania na zrównoważonym rozwojem
Historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Badania nad filozofią pokantowską i jej recepcją w Europie
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej Badania nad myślą platońską i sceptycyzmem greckim
Logika i metodologia Badania nad językiem naturalny i teoria argumentacji
Etyka Badania zakresie bioetyki, etyki zawodowej i metaetyki
Filozofia społeczna Badania obecności po roku 1989 marksizmu oraz badania dotyczące kodeksów etycznych firm
Filozofia w Polsce Badania dotycząc recepcji filozofii Kanta w Polsce
Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko. Wczesnośrednioweiczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.
Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego. Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.
Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu. Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.
Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu
Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów. Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.
Kryzys polityczny i ustrojowy  Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.
Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648. Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.
Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stornnictwa polityczne i ich „programy”. Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych. Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.
Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku. Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.
Stosunki polsko – litewskie w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”. Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.
Problemy psychohistorii w historiografii Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.
Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska  w strukturach władzy Niemieckiej Republiki Federalnej Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku
I wojna światowa na Śląsku. Dzieje Śląska w latach 1914-1918.
Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego. Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.
Współczesny terroryzm Polska i Europa w obliczu terroru
Nauki o polityce Polityka lokalna i regionalna
Nauki o polityce Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej
Nauki o polityce Współczesne systemy polityczne
Nauki o polityce Współczesne systemy partyjne
Nauki o polityce Polityka zagraniczna państwa i stosunki międzynarodowe
Nauki o polityce Integracja europejska
Nauki o polityce Teoria polityki
Nauki o polityce Doktryny polityczne
Nauki o polityce Polityka społeczna i gospodarcza
Nauki o komunikowaniu Komunikowanie publiczne i polityczne
Nauki o mediach Komunikowanie masowe w perspektywie zmian konwergencyjnych
Socjologia polityki Socjologia miasta, regionu i społeczności lokalnych, problemy polityki społecznej, problemy międzynarodowe. Dialog obywatelski, partnerstwo lokalne, współrządzenie - funkcjonowanie trzeciego  sektora  jako partnera w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i programów organizowanie społeczności lokalne.
Antropologia polityki Tożsamość polityczna, reprezentacja polityczna, systemy partyjne i partie polityczne.
Socjologia wiedzy Społeczne źródła wiedzy. Procesy reprodukcji wiedzy. Idee i ideologie. Instytucje społeczne. Uniwersa aksjologiczne.
Socjologia rodziny Rodzina w społeczeństwie współczesnym. Dynamika transformacji życia rodzinnego. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne struktury rodzinne. Kulturowe wzory życia rodzinnego.
Socjologia religii Religia we współczesnych społeczeństwach. Prywatyzacja i indywidualizacja religii. Sekularyzacja i desekularyzacja jako paradygmaty analiz zjawisk religijnych. Duchowość jako forma religijna. Instytucje religijne.
Socjologia gospodarki Socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania.
Polityka społeczna Socjologia rynku pracy i bezrobocia, problemy wykluczenia społecznego.
Polityka społeczna Socjologia rynku pracy i bezrobocia, problemy wykluczenia społecznego.
Socjologia grup etnicznych i narodu Tożsamość kulturowa mniejszości etnicznych w Polsce, pamięć zbiorowa jako element odtwarzania tożsamości etnicznej, Internet jako przestrzeń społeczna mniejszości narodowych w Polsce.
Studia kulturowe Socjologia norm społecznych, tradycja i  nowoczesność, społeczne ramy kultury, socjologia kultury popularnej.
Socjologia komunikacji międzyludzkiej Komunikowanie społeczne i medialne.
Socjologia miasta i regionu Restrukturyzacja ekonomiczna. Problem ubóstwa i biedy w dzielnicach poprzemysłowych.
Gender studies Feministyczna praca socjalna. Reprezentacje kobiecości i męskości w dyskursie post/restrukturyzacyjnym
Socjologia literatury Artystyczne manifestacje tożsamości, symboliczne reprezentacje kultury regionalnej, socjologia komunikacji literackiej
Socjologia wizualna Analiza dyskursu medialnego, analiza semiologiczna dyskursu.
Socjologia konsumpcji Konsumpcja biedy, Czas wolny i konsumpcja wybranych grup społecznych.
Socjologia holocaustu Socjologia traumy, życie w obozie - perspektywa teorii gier
Socjologia zmiany społecznej Socjologia rozwoju, teoria zmiany, socjologia obszarów geograficznych, socjologia globalizacji
Socjologia regionu Socjologia zbiorowości, socjologia mniejszości, socjologia problemów lokalnych
Socjologia miasta Socjologia urbanistyczna, socjologia przestrzeni, socjologia społeczności lokalnych.
Socjologia organizacji Socjologia procesów międzyinstytucjonalnych, socjologia działań grupowych, socjologia otoczenia organizacyjnego.
Socjologia zmiany społecznej Postęp społeczny, socjologia zmiany kulturowej, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój społeczny.
Socjologia ekonomiczna Świadomość ekonomiczna, rozwój społeczno-gospodarczy, dobrobyt.
Socjologia problemów społecznych Wykluczenie i marginalizacja społeczna, gettyzacja biedy i wynikające z niej potrzeby pracy socjalnej.
Socjologia pracy i zawodu Profesjonalizacja i role zawodowe w Pracy Socjalnej
Socjologia mikrostruktur Organizowanie społeczności lokalnej.  Lokalne strategie i programy rozwiązywania problemów społecznych
Socjologia polityki Dialog obywatelski, partnerstwo lokalne, współrządzenie - funkcjonowanie trzeciego sektora jako partnera w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i programów organizowanie społeczności lokalne.
Socjologia wartości Aksjologia Pracy Socjalnej. Dylematy wartości. Stres i wypalenie zawodowe
Socjologia organizacji i zarządzania Ekonomia społeczna. Zarządzanie projektami socjalnymi. Zarządzanie w instytucjach i organizacjach społecznych. Marketing społeczny.
Makroekonomiczna sytuacja w krajach Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro
Teoria ekonomii a rola państwa w gospodarce Polityka fiskalna i monetarna w dobie kryzysu ekonomicznego
Korupcja i klientelizm w Polsce Rola mediów w zwalczaniu korupcji
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce Procesy fuzji i przejęć
Marketing na współczesnym rynku Marketing w MŚP
Gospodarka komunalna w Polsce Rola samorządów lokalnych przy dostarczaniu usług komunalnych
Architektura, sztuka i kultura artystyczna Górnego Śląska od czasów najdawniejszych aż po współczesność Urbanistyka, architektura modernistyczna, postmodernistyczna i socfunkcjonalistyczna ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk artystycznych na Górnym Śląsku; architektura i kultura artystyczna Górnego Śląska w czasach nowożytnych
Kultura artystyczna Górnego Śląska w XX i XXI wieku Malarstwo, rzeźba, życie artystyczne, instytucje kulturotwórcze, procesy artystyczne i kulturotwórcze, szkolnictwo artystyczne; witrażownictwo na Górnym Śląsku
Polska sztuka nowożytna na tle zjawisk artystycznych Europy Środkowej Sztuka baroku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej; wzajemne relacje sztuki baroku na Śląsku i na ziemiach Rzeczypospolitej; rzemiosło artystyczne doby nowożytnej (paramenty kościelne, szaty, tkaniny liturgiczne).
Design XIX i XX wieku Historia wzornictwa przemysłowego na Górnym Śląsku z uwzględnieniem zjawisk światowego designu.

 

 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Social Sciences Philosophical anthropology Sustainable development studies.
History of modern and contemporary philosophy Studies on post-Kantian philosophy and its reception in Europe.
History of ancient and medieval philosophy Studies on Platonic thought and Greek scepticism.
Logic and methodology Studies on natural language and theory of argumentation.
Ethics Research in the field of bioethics, professional ethics, and metaethics.
Social philosophy Studies on the presence of Marxism after 1989 and on ethical codes of companies .
Philosophy in Poland Studies on the reception of Kant’s philosophy in Poland.
The basin of the upper and central Oder river in the early Middle Ages – people and environment Slavs in the early Middle Ages – political system, society, economy .
Political, ideological, economic, and monetary aspects of the Roman Empire History of the republican and imperial Rome.
History of Central Europe in its Danubian subregion in the Middle Ages History of Central Europe in the Middle Ages.
Genealogy of knighthood and aristocracy in Poland, Red Ruthenia and Silesia in the Middle Ages Internal history of Poland in the Middle Ages.
The elites of power in Poland in the times of the first Jagiellonian kings Social history of Poland in the 15th and 16th century.
Political system crisis in Poland in the 17th and 18th century
 
Sociopolitical history of Poland in the 17th and 18th century.
History of Polish-Spanish political relations in 1632-1648 Relations of Poland and Habsburgs in the 17th century The problems with power in the First Polish Republic Political parties and their “programmes” Political history of Poland from the 16th to the 18th century.
History of the chancellor and city chamber in Upper Silesia in the modern times “State” administration in Silesia from the 15th to the 18th century .
Schools, society, and daily life in Upper Silesia History of Upper Silesia in the 19th and 20th century.
Lithuania and Poland in the 19th century

Relations of the Polish society and the occupying countries during the partitions.

Polish-Lithuanian relations in the interwar period and the relations with “little countries”

National and ethnic minorities in the Second Polish Republic.

Problems of psychohistory in historiography Polish and universal historiography in the 20th and 21st century.
Silesian and German people from the territory of Silesia under the structures of power of the Federal Republic Germany History of Polish-German relations after 1945.
First World War in Silesia History of Upper and Cieszyn Silesia in 1914-1918 .
Silesia and the Second Polish Republic Silesia in the Second Polish Republic - major problems.
Solidarity Trade Union and the Polish United Workers’ Party – the history of social conflict

Sociopolitical history of the People’s Republic of Poland in the last decade of its existence.

Contemporary terrorism Poland and Europe facing terrorism.
Political sciences Local and regional politics.

Political sciences

System transformation in Central and Eastern Europe.
Political sciences Contemporary political systems .
Political sciences Contemporary party systems.
Political sciences Foreign policy and international relations.
Political sciences European integration.
Political sciences Theory of politics.
Political sciences Political doctrines.
Political sciences Social and economic politics.
Communication studies Public and political communication.
Media studies Mass communication in the perspective of convergent changes.
Sociology of politics

Sociology of a city, region, and local communities, issues of social policy, international problems. Civil dialogue, local partnership, co-governance – the functioning of the “third sector” as a partner in actions for the local community development and the programmes of organising local communities.

Anthropology of politics Political identity, political representation, party systems and political parties.
Sociology of knowledge Social sources of knowledge Processes of knowledge reproduction Ideas and ideologies.

Social institutions
Axiological universals

Sociology of family Family in the contemporary society. Dynamics of family life transformation.
Alternative forms of family and marital life. Functional and dysfunctional family structures
Culture patterns of family life.
Sociology of religion Religion in contemporary societies Privatisation and individualisation of religion
Secularisation and desecularisation as paradigms for the analysis of religious phenomena
Spirituality as a religion form
Religious institutions.
Sociology of economy Sociology of work, organisation, and management.
Social politics Sociology of labour market and unemployment, problems of social exclusion.
Sociology of ethnic groups and nation

Cultural identity of ethnic minorities in Poland, collective memory as an element of recreation of ethnic identity, the Internet as a social space of national minorities in Poland.

Cultural studies

Sociology of social norms, tradition and modernity, social frames of culture, sociology of popular culture.

Sociology of interpersonal communication Social and media communication.
Sociology of a city and region

Economic restructurisation, the problem of poverty and penury in post-industrial districts.

Gender studies

Feminist social work, representations of femininity and masculinity in the post-restructuring discourse.

Sociology of literature

Artistic manifestations of modernity, symbolic representations of regional culture, sociology of literary communication.

Visual sociology Analysis of media discourse, semiotic analysis of discourse.
Sociology of consumption Consumption of poverty, free time and consumption of particular social groups.
Sociology of the Holocaust Sociology of trauma, life in a concentration camp – the perspective of game theory.
Sociology of social change

Sociology of development, change theory, sociology of geographic areas, sociology of globalisation.

Sociology of a region Sociology of collectivity, sociology of minorities, sociology of local problems.
Sociology of a city Urban sociology, sociology of space, sociology of local communities.
Sociology of organisation

Sociology of inter-institutional processes, sociology of group activities, sociology of organisation environment.

Sociology of social change

Social progress, sociology of social change, socio-economic development, social development

Economic sociology Economic awareness, socio-economic development, welfare.
 
Sociology of social problems

Social exclusion and marginalisation, ghettoisation of poverty and the resulting need for social work

Sociology of work and profession Professionalisation and professional roles in social work.
Sociology of microstructures

Organisation of local community, local strategies and programmes of social problem solving

Sociology of politics

Civil dialogue, local partnership, co-governance – the functioning of the “third sector” as a partner in actions for the local community development and the programmes of organising local communities.

Sociology of values Axiology of social work, value dilemmas, stress and professional burnout.
Sociology of a city and region

Revitalisation, socio-economic restructurisation and its social consequences, social policy in the European, national, and regional framework

Sociology of organisation and management

Social economy, social project management, social institution and organisation management, social marketing.

Macroeconomic situation in the European Union countries Opportunities and threats related to the eurozone.
Theory of economics and the role of the state in economy Fiscal and monetary policy in the times of economic crisis.
Corruption and clientelism in Poland The role of the media in fighting corruption.
The development of capital market in Poland Processes of fusion and takeover.
Marketing in the modern market Marketing in small and medium-sized enterprises.
Municipal management in Poland The role of local governments in providing public utility services.

Architecture, art, and culture of Upper Silesia from the ancient times up to now Urban planning, modern, post-modern, and socfunctional architecture, with special emphasis on artistic phenomena in Upper Silesia, architecture and culture of Upper Silesia in modern times.

Artistic culture of Upper Silesia in the 20th and 21st century Painting, sculpture, artistic life, cultural institutions, artistic and culture-formative processes, art schools, stained glass art in Upper Silesia.
Polish modern art and the artistic phenomena of Central Europe Baroque art in Poland, mutual relations of baroque art in Silesia and in Poland, modern artistic handicraft (church paraments, liturgical garments and cloths).

Design of the 20th and 21st century History of industrial design in Upper Silesia and phenomena of world design.
 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.