facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Filologiczny

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Filologiczny Językoznawstwo Językoznawstwo wschodniosłowiańskie i językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie.
Glottodydaktyka.
Lingwistyka stosowana.
Literaturoznawstwo Literaturoznawstwo rosyjskie.
Przekładoznawstwo.
Bibliologia Kultura książki i prasy na ziemiach polskich od XVI wieku do współczesności.
Książka i czasopisma dla dzieci i młodzieży.
Czytelnictwo w dziejach Polski.
Ochrona i konserwacja zbiorów.
Historia bibliotek na ziemiach polskich.
Bibliotekarstwo Kierunki rozwoju współczesnego bibliotekarstwa.
Jakość usług bibliotecznych.
Organizacja badań i procesu edukacji na potrzeby bibliotek.
Informatologia Architektura informacji.
Organizacja wiedzy.
Information Literacy
Bibliometria, infometria, webometria.
Kulturoznawstwo Edukacja medialna.
Język w sieci.
Glottodydaktyka w edukacji współczesnej.
Nowe kompetencje komunikacyjne.
Studia nad wielokulturowością.
Sacrum w kulturze współczesnej.
Kulturoznawstwo Filmoznawstwo i wiedza o mediach.
Kulturoznawstwo Nowe formy i przestrzenie literaturoznawstwa.
Kulturoznawstwo Teoria kultury.
Historia kultury.
Antropologia kultury
Antropologia literatury
Kulturoznawstwo Estetyka ekspresji
Estetyka obrazu i ekspozycji muzealnej
Estetyka miasta i wizualności
Antropologia punktów
Antropologia przestrzeni i miejsca
Estetyka dizajnu
Estetyka popkultury
Antropologia mody i ubioru
Estetyka architektury
Antropologia zmysłów
Technoestetyka
Film hiszpański
Film i mit, realizm filmowy
Kulturoznawstwo Widowiska kulturowe – praktyki performatywne, formy ekspresji parateatralnej, teatr dramatyczny, muzyczny, gatunki estradowe.
Dramat polski i europejski w perspektywie antropologii doświadczenia.
Współczesna polska inscenizacja i przemiany scenografii.
Krytyka teatralna.
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo Interdyscyplinarne studia kulturoznawcze i literaturoznawcze (studia postkolonialne oraz dyskursy podróżnicze; płeć kulturowa (gender); rozrywka interaktywna; narratologia, kultura popularna i masowa; translatoryka)
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
 
Teoria literatury i kultury (teorie interpretacji; tożsamość i odmienność; podmiotowość i cielesność; teoria dyskursu; ekokrytycyzm)
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo Anglojęzyczne studia literaturoznawcze i kulturoznawcze (studia historycznoliterackie: od wczesnego średniowiecza po modernizm; kanadyjskie studia kulturowe i literaturoznawcze; hemisferyczne badania amerykanistyczne)
Literaturaznawstwo Literatura niemiecka i piśmiennictwo na Śląsku.
Niemieckojęzyczna literatura kobieca.
Dramat niemieckojęzyczny po 1945.
Eseistyka i epistolografia niemiecka od XVIII-XX wieku.
Twórczość Eberharda Hilschera.
Literatura niemiecka XX wieku w świetle badań interkulturowych.
Literaturoznawstwo Historia literatury niemieckiej w XIX i XX wieku.
Historia niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej w XX wieku.
Historia germanistyki polskiej.
Historia literatury niemieckojęzycznej na Śląsku.
Językoznawstwo Glottodydaktyka.
Translatoryka.
Językoznawstwo stosowane.
Językoznawstwo Lingwistyka kontrastywna.
Leksykologia.
Gramatyka.
Leksykografia.
Frazeologia.
Frazeografia.
Deonomastyka.
Dydaktyka. wielojęzyczności.
Eurolingwistyka.
Lingwistyka kontaktu.
Badanie języków specjalistycznych
Literaturoznawstwo Antropologia literatury
Literaturoznawstwo Animal studies.
Literaturoznawstwo Komparatystyka literacka
Językoznawstwo Dydaktyka języka, dyskurs dydaktyczny, psycholingwistyka
Językoznawstwo Emisja głosu
Literaturoznawstwo Literatura współczesna, pogranicza literatury i teologii, motywy biblijne w literaturze, holokaust w literaturze
Literaturoznawstwo Dydaktyka literatury.
Literatura dla dzieci i młodzieży

Nauki o języku i kulturze
Glottodydaktyka

Komunikacja międzykulturowa
Recepcja kultury polskiej
Glottodydaktyka polonistyczna
Literaturoznawstwo Filologia klasyczna
Literaturoznawstwo Bizantynistyka
Językoznawstwo Filologia klasyczna
Historia Historia starożytna
Językoznawstwo Słowiańskie językoznawstwo synchroniczne, lingwistyka porównawcza, socjolingwistyka, translatoryka, lingwistyka stosowana i glottodydaktyka komunikacja niewerbalna Słowian
Literaturoznawstwo Historia literatur słowiańskich, teoria literatury, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo
Kulturoznawstwo Słowiańska antropologia kulturowa
Historia Słowiańska antropologia kulturowa, historia kultury społecznej i materialnej, historia polityczna
Językoznawstwo Językoznawstwo romańskie.
Językoznawstwo stosowane.
Glottodydaktyka.
Literaturoznawstwo Literatura krajów romańskich: francuskiego obszaru językowego, hiszpańska, włoska.
Przekładoznawstwo.
Językoznawstwo Metodyka nauczania języków obcych.
Psycholingwistyka.
Językoznawstwo stosowane.
Językoznawstwo teoretyczne.
Językoznawstwo porównawcze.
Językoznawstwo historyczne.
Badanie języków specjalistycznych.
Analiza dyskursu.
Translatologia.
Kontakt językowy.
Językoznawstwo Dyskurs publiczny w historii polszczyzny.
Językoznawstwo Gatunki mowy i ich ewolucja.
Językoznawstwo Polszczyzna śląska w aspekcie historycznym i współczesnym.
Językoznawstwo Leksykologia i leksykografia.
Językoznawstwo Semantyka leksykalna.
Językoznawstwo Lingwistyka kulturowa i kognitywna.
Językoznawstwo Język religijny.
Językoznawstwo Metodologie współczesnej lingwistyki.
Językoznawstwo Teoria i metody badań języka w ujęciu systemowym.
Językoznawstwo Studia nad odmianami stylowymi i gatunkami mowy współczesnej polszczyzny.
Językoznawstwo Lingwistyczna perspektywa w badaniach nad dyskursem.
Językoznawstwo Tekst w kontekście kultury dawnej i współczesnej.
Językoznawstwo Socjolingwistyka.
Językoznawstwo Język regionu.
Językoznawstwo Potoczność i codzienność w języku.
Językoznawstwo Biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy.
Językoznawstwo Zaburzenia mowy.
Literaturoznawstwo Historia literatury staropolskiej, kultura staropolska, literatura na Śląsku.
Oratorstwo tekstów staropolskich i oświeceniowych, literacka rama wydawnicza dawnej książki.
W wiekach XVIII i XIX, historycznoliteracka analiza utworów literackich powstałych badanie zjawisk z zakresu życia literackiego, kulturowego epoki oświecenia i romantyzmu.
Edycje krytyczne utworów. Oświeceniowych i romantycznych, semiotyka tekstów kultury
Gender (studia męskie, krytyka feministyczna).
Historia literatury polskiej pozytywizmu i Młodej Polski, Studia postkolonialne.
Ewolucja poetyk w XX i XXI wieku.
Obiegi wydawnicze w XX i XXI wieku.
Kanon literacki i czytelniczy.
Dwudziestolecie 1918-1939: programy i ugrupowania literackie
Literatura II wojny światowej.
Problematyka współczesnego życia literackiego.
Przemiany prozy po 1945 roku.
Literatura emigracyjna, badania regionalistyczne, kultura Literacka Śląska i Zagłębia w XIX, XX i XXI wieku, metodologie i teorie pisania o Holocauście.
Historia krytyki literackiej; teoria literatury, metodologia badań literackich; teorie literatury XX wieku, sztuka interpretacji, genologia literacka, studia męskie, historia poezji polskiej XX i XXI wieku, historia prozy polskiej po roku 1918.
 

 

 


 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Philology Linguistics East Slavic linguistics and Polish-Russian contrastive linguistics.
Glottodidactics.
Applied linguistics.
Literary studies Russian literary studies.
Translation studies.
Bibliology Book and press culture in Poland from the 16th century to the modern times.
Books and magazine for children and adolescents.
History of reading in Poland.
Protection and conservation of collections.
History of libraries in Poland.
Librarianship Development directions of contemporary librarianship.
Quality of library services.
Organisation of research education process for the needs of libraries.
Information science Information architecture.
Knowledge organisation.
Information literacy.
Bibliometrics, infometrics, webometrics.
Culture studies Media education.
Language in the web.
Glottodidactics in contemporary education.
New communication competences.
Studies on multiculturalism.
The sacred in the contemporary culture.
Culture studies Film and media studies.
Culture studies New forms and spaces of literary studies.
Culture studies Theory of culture.
History of culture.
Cultural anthropology.
Anthropology of literature.
Culture studies Aesthetics of expression.
Aesthetics of image and museum exhibition.
Aesthetics of cities and visuality.
Anthropology of points.
Anthropology of space and place.
Design aesthetics.
Aesthetics of pop culture.
Anthropology of fashion and clothing.
Aesthetics of architecture.
Anthropology of senses.
Techno-aesthetics.
Spanish film.
Film and myth, film realism.
Culture studies Cultural performances – performative practices, paratheatrical expression forms, drama theatre, musical theatre, stage genres.
Polish and European drama in the perspective of anthropology of experience.
Contemporary Polish staging and scenography changes.
Theatre criticism.
Literary and culture studies Interdisciplinary literary and culture studies (post-colonial studies and travel discourses, gender, interactive entertainment, narratology, popular and mass culture, translation studies).
Literary and culture studies
 
Literature and culture theory (theories of interpretation, identity and otherness, subjectivity and corporeality, theory of discourse, ecocriticism).
Literary and culture studies Anglo-Saxon literary and culture studies (literary history studies: from the early Middle Ages to modernism, Canadian culture and literary studies, hemispheric American studies).
Literary studies German literature and writing in Silesia.
German women’s literature.
German drama after 1945.
German essays and epistolography from the 18th to the 20th century.
Eberhard Hilscher’s works.
German literature of the 20th century in light of intercultural studies.
Literary studies History of German literature in the 19th and 20th century.
History of German-language Swiss literature in the 20th century.
History of Polish German studies.
History of German-language literature in Silesia.
Linguistics Glottodidactics.
Translation studies.
Applied linguistics.
Linguistics Contrastive linguistics.
Lexicology.
Grammar.
Lexicography.
Phraseology.
Phraseography.
Onomastics.
Didactics of multilingualism.
Eurolinguistics.
Linguistics of contact.
Specialised language studies.
Literary studies Anthropology of literature.
Literary studies Animal studies.
Literary studies Comparative literature.
Linguistics Didactics of language, didactic discourse, psycholinguistics.
Linguistics Voice production.
Literary studies Contemporary literature, borderline between literature and theology, Biblical motifs in literature, the Holocaust in literature.
Literary studies Didactics of literature.
Literature for children and adolescents.

Language and culture studies
Glottodidactics

Intercultural communication.
Reception of Polish culture.
Polish studies glottodidactics.
Literary studies Classical philology.
Literary studies Byzantine studies.
Linguistics Classical philology.
History Ancient history.
Linguistics Slavic synchronic linguistics, comparative linguistics, sociolinguistics, translation studies, applied linguistics and glottodidactics, nonverbal communication of Slavs.
Literary studies History of Slavic literatures, theory of literature, comparative literature, translation studies.
Culture studies Slavic anthropology of culture.
History Slavic anthropology of culture, history of social and material culture, political history.
Linguistics Romance linguistics.
Applied linguistics.
Glottodidactics.
Literary studies Literature of Romance countries: French-speaking area, Spanish, Italian.
Translation studies.
Linguistics Methodology of foreign language teaching.
Psycholinguistics.
Applied linguistics.
Theoretical linguistics.
Comparative linguistics.
Historical linguistics.
Specialised language studies.
Discourse analysis.
Translation studies.
Language contact.
Linguistics Public discourse in the history of the Polish language.
Linguistics Speech genres and their evolution.
Linguistics The Polish language in Silesia in the historical and contemporary perspective.
Linguistics Lexicology and lexicography.
Linguistics Lexical semantics.
Linguistics Cultural and cognitive linguistics.
Linguistics Language of religion.
Linguistics Methodologies of modern linguistics.
Linguistics Theory and methods of language studies in a systemic perspective.
Linguistics Studies on stylistic variations and speech genres of the Polish language of today.
Linguistics Linguistic perspective in discourse studies.
Linguistics Texts in the context of ancient and modern culture.
Linguistics Sociolinguistics.
Linguistics Language of the region.
Linguistics Colloquiality and everyday life in language.
Linguistics Biological conditioning of speech development.
Linguistics Speech disorders.
Literary studies History of old Polish literature, early Polish culture, literature in Silesia.
Oratory old Polish and enlightenment times texts, literary publishing framework of old Polish books.
Historical-literary analysis of texts from the 18th and 19th century, studies on literary and cultural life phenomena from the age of enlightenment and romanticism.
Critical editions of works from the age of enlightenment and romanticism, semiotics of texts of culture.
Gender (male studies, feminist criticism).
History of Polish literature from the times of positivism and “Young Poland” (Polish modernism).
Post-colonial studies.
Evolution of poetics in the 20th and 21st century.
Circulation of publications in the 20th and 21st century.
Literary and reading canon.
Interwar period 1918-1939: literary programmes and groups.
Second World War literature.
Contemporary literary life.
Changes in prose after 1945.
Migrant literature, regionalist studies, literary culture of Silesia and Zagłębie in the 19th, 20th, and 21st century, methodology and theories of writing about the Holocaust.
Literary criticism history, theory of literature, methodology of literature studies, literary theories of the 20th century, art of interpretation, literary genology, male studies, history of Polish poetry of the 20th and 21st century, history of Polish prose after 1918.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.