facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Radia i Telewizji

Wydział Nazwa kierunku badawczego  Nazwa specjalności bad. (w ramach kierunku bad.)
Wydział Radia i Telewizji Reżyseria telewizyjno - filmowa Specjalność obejmuje:  analizę dzieła audiowizualnego, narracji, montażu, warsztatu reżyserskiego,  
Sztuka operatorska Specjalność obejmuje: metody analizy kompozycji obrazu filmowego, nowych technologii, warsztatu operatorskiego  
Fotografia Specjalność obejmuje: fotografię artystyczną, cyfrową, badania nad historią oraz  artystycznymi i technologicznymi aspektami współczesnej fotografii.
Wiedza o mediach i komunikowaniu Specjalność obejmuje: zagadnienia polityczno-ekonomiczne oraz prawne w funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej i komunikacji społecznej (w tym marketingu politycznego i PR) oraz badania procesów i zjawisk w zakresie aktywności użytkowników nowych mediów sieciowych.
Kinematografia i produkcja filmowa Specjalność obejmuje: badania nad artystycznymi i organizacyjno-finansowymi aspektami polskiego i europejskiego przemysłu filmowego w ujęciu historycznym i współcześnie.
Obejmuje również badania  nad wpływem uwarunkowań polityczno-ekonomicznych na artystyczny kształt  kina oraz jego narodową  i europejską tożsamość.   

 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Radio and Television Film and television directing The specialisation includes: analysis of audiovisual works, narration, editing, director’s workshop.
Art of cinematography  The specialisation includes: methods of analysis of a film image, new technologies, operator’s workshop. 
 
Photography The specialisation includes: artistic and digital photography, studies on history and artistic and technological aspects of contemporary photography.
Media and communication studies The specialisation includes: political, economic, and legal aspect of mass media in Poland and in the European Union and of social communication (including political marketing and PR) and studies of processes and phenomena concerning the activity of users of new network media.
Cinematography and film production
The specialisation includes: studies on artistic, organisational and financial aspects of Polish and European film industry.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.