facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Nauk o Ziemi Geografia Badania kriosfery.
Biogeografia.
Dydaktyka geografii.
Dendrochronologia.
Geografia społeczno-ekonomiczna.
Zagospodarowanie przestrzenne.
Geomorfologia.
Kształtowanie i ochrona środowiska.
Glaciologia.
Gospodarka turystyczna.
Turystyka międzynarodowa.
Hydrochemia.
Hydrologia i gospodarka wodna.
Klimatologia.
Paleogeografia.
Sedymentologia.
Speleologia.
Geologia Geochemia.
Mineralogia.
Petrografia.
Geologia czwartorzędu.
Geologia regionalna.
Geoedukacja.
Geosynoptyka i zagrożenia geologiczne.
Kartografia geologiczna i geośrodowiskowa.
Sedymentologia i litostratygrafia.
Tektonika i geologia strukturalna.
Hydrogeologia i geologia inżynierska.
Geologia i ekonomika złóż.
Geologia górnicza.
Geologia środowiskowa.
Paleobotanika.
Paleozoologia
Struktura materiałów naturalnych i syntetycznych.
Geofizyka Geofizyka inżynierska.
Geofizyka środowiska.

Sejsmologia.
Tektonofizyka.

 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Earth Sciences Geography Cryosphere examination.
Biogeography.
Geography didactics.
Dendrochronology.
Socio-economic geography.
Land use management.
Geomorphology.
Environment shaping and protection.
Glaciology.
Tourist economy.
International tourism.
Hydrochemistry.
Hydrology and water resource management.
Climatology.
Paleogeography.
Sedimentology.
Speleology.
Geology Geochemistry.
Mineralogy.
Petrography.
Quaternary geology.
Regional geology.
Geoeducation.
Geosynoptics and geologic hazards.
Geologic and geoenvironmental cartography.
Sedimentology and lithostratigraphy.
Tectonics and structural geology.
Hydrogeology and engineering geology.
Geology and economy of deposits.
Mining geology.
Environmental geology.
Paleobotany.
Paleozoology
Natural and synthetic materials structure.
Geophysics Engineering geophysics.
Environmental geophysics.

Seismology.
Tectonophysics.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.