facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności bad. (w ramach kierunku bad.)
Instytut Fizyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Fizyka ciała stałego Badania własności magnetycznych, transportu elektrycznego i cieplnego oraz struktury krystalicznej i pasmowej związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i związków z silnie skolerorelowanymi elektronami, izolatorów typu perowskitu i izolatorów Kondo, oraz nadprzewodników wysokotemperaturowych i ciężkofermionowych.
Biofizyka Badania fizykochemiczne oraz biologiczne (in vitro) syntetycznych substancji fotouczulających (porfiryn, chloryn, cyjanin, bakteriochloryn) pod kątem ich aplikacji w fotodynamicznej terapii nowotworowej (PDT).
Nanofizyka Otrzymywanie i badanie monokrystalicznych cienkich warstw tlenków niobu i tantalu oraz monokryształu Nb2O5.
Badania nanocząsteczek srebra, miedzi i tlenków miedzi wytworzonych metodą chemiczną przy różnych podłożach i separatorach. Otrzymywanie magnetycznych nanopłatków za pomocą innowacyjnej metody ball - milling z objętościowych związków międzymetalicznych. Otrzymywanie i badania materiałów termoelektrycznych po ich granulacji ( w wymiarze nm).
 
Nauki fizyczne Fizyka.
Fizyka Fizyka Molekularna.
Fizyka jądrowa Badanie reakcji jądrowych.
Badanie własności neutrin.
Zastosowania metod fizyki jądrowej.
Fizyka Kryształów Analiza strukturalna wybranych związków oraz analiza jej wpływu na własności fizyczne.
Transport elektronowy wymuszony potencjałem i temperaturą.
Spektroskopia dielektryków.
Badanie zjawisk krytycznych.
Obrazowanie i mikroanaliza materiałów biologicznych i medycznych.
Badania własności magnetycznych wybranych związków oraz analiza jej wpływu na własności fizyczne.
Badania struktury elektronowej.
Technologia materiałów.
 
Różnicowa mikrokalorymetria skaningowa Zastosowanie różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej (DSC) w badaniach białek, leków i ich wzajemnych oddziaływań.
Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna oraz dichroizmu kołowego Badania spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej in vivo i in vitro substancji biologicznie ważnych.
Bioelektromagnetyzm Obrazowanie MR za pomocą: dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego DW-MRI oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI.
Badanie potencjałów wywołanych przy pomocy systemu ASA oraz BIOPAC.
 
Termografia Aplikacje medyczne termograficznych badań układów biologicznych in-vivo.
Dozymetria wybranych sytuacji radiologicznych Badania wybranych sytuacji radiologicznych z zastosowaniem dozymetrii termoluminescencyjnej, neutronowej analizy aktywacyjnej i spektrometrii promieniowania gamma.
Mikroskopia konfokalna ze spektroskopią fluorescencyjną indukowaną laserowo Obrazowanie optyczne i fluorescencyjne próbek biologicznych.
Fizyka Teoria fazy skondensowanej.
Fizyka statystyczna.
Fizyczne podstawy informacji kwantowej.
Teoria zjawisk fizycznych w skali nano.
Fizyka Fizyka cząstek elementarnych.
Fizyka Astrofizyka.
Kosmologia.
Fizyka matematyczna.

 

 


Faculty Name of the research discipline Name of the research specilisation (with in the discipline)
Institute of Physics
Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry
Solid state physics Studies on magnetic properties, electricity and heat transport and crystal and band structure of intermetallic compounds on the basis of rare earth and compounds with strongly correlated electrons, Perovskite and Kondo insulators, and high-temperature and heavy-fermion superconductors.
Biophysics Physicochemical and biological (in vitro) studies on synthetic phototoxic substances (porphyrins, chlorins, cyanines, bacteriochlorins) in perspective of their application in the photodynamic therapy (PDT) for cancer.
Nanophysics Formation and examination of monocrystalline thin layers of niobium pentoxide and tantalum pentoxide.
Studies on nanoparticles of silver, copper and copper oxides created by means of the chemical method with various grounds and separators. Formation of magnetic nanowafers by means of the innovative method of ball-milling of bulky intermetallic compounds. Formation and examination of thermoelectric materials after their granulation (in nm dimension).
 
Physical sciences Physics.
Physics Molecular physics.
Nuclear physics Nuclear reactions tests.
Neutrinos’ features tests.
Application of nuclear physics methods.
Physics of crystals Structural analysis of certain compounds and analysis of its impact on physical properties.
Electron transport forced by potential and temperature.
Dielectric spectroscopy.
Critical phenomena tests.
Imaging and microanalysis of biological and medical materials.
Examination of magnetic properties                      of certain compounds and analysis of its impact on physical properties.
Electron structure tests.
Material technology.
 
Differential scanning calorimetry Application of differential scanning calorimetry (DSC) in tests on proteins, medicines and their mutual interactions.
Absorption, emission, and circular dichroism spectroscopy Examination of absorption and fluorescent spectroscopy in vivo and in vitro                            of biologically important substances.
Bioelectromagnetism Magnetic resonance imaging by means                    of diffusion weighted MRI and functional MRI.
Tests on potentials created by means of ASA and BIOPAC systems.
 
Thermography Medical application of thermographic tests on biological systems in vivo.
Dosimetry of chosen radiological situations Examination of chosen radiological situations with the application of thermoluminescent dosimetry, neutron activation analysis and gamma-ray spectroscopy.
Confocal microscopy with laser-induced fluorescent spectroscopy Optical and fluorescent imaging of biological samples.
Physics Condensed matter theory.
Statistical physics.
Physical foundations of quantum information.
Theory of physical phenomena in nanoscale.
Physics Elementary particle physics.
Physics Astrophysics.
Cosmology.
Mathematical physics.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.