facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Instytut Chemii
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Chemia analityczna Chemometria.
Chemia analityczna Analiza śladowa i mikrośladowa.
Spektroskopia.
Fizyka chemiczna Spektroskopia.
Chemia ciała stałego.

Chemia koordynacyjna i metaloorganiczna
chemistry

Chemia koordynacyjna.
Chemia metaloorganiczna.
Magnetochemia.
Spektroskopia.
Chemia nieorganiczna Chemia ciała stałego.
Magnetochemia.
Chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia ciała stałego, nanotechnologia, chemia materiałów, kataliza chemiczna
 
Synteza organiczna.
Synteza nieorganiczna, organiczna elektronika.
Kataliza homogeniczna, elektrochemia.
Chemia metaloorganiczna, spektroskopia ciała stałego.
Materiały luminescencyjne.
Chemia analityczna
Chemia fizyczna
Chromatografia.
Fitochemia.
Technologia chemiczna
Chemia materiałów
Nanotechnologia.
Chemia żywności.
Chemia leków.
Chemia polimerów, spektroskopia.
Inżynieria materiałowa.
Chemia organiczna Chemia związków biologicznie aktywnych.
Projektowanie leków.
Chemia organiczna Otrzymywanie związków biologicznie aktywnych.
Biochemia.
Farmacja.
Chemia organiczna Badania QSAR związków biologicznie aktywnych.
Chemia fizyczna Termodynamika.
Spektroskopia.
Chemia Chemia teoretyczna.
Chemia kwantowa.
Chemia Chemia analityczna.
Chemometria.


Faculty Name of the research discipline Name of the research specilisation (with in the discipline)
Institute of Chemistry
Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry
Analytical chemistry Chemometrics.
Analytical chemistry Trace and ultra trace analysis.
Spectroscopy.
Chemical physics Spectroscopy.
Solid state chemistry.

Coordination and organometallic
chemistry

Coordination chemistry.
Organometallic chemistry.
Magnetochemistry.
Spectroscopy.
Inorganic chemistry Solid state chemistry.
Magnetochemistry.
Organic chemistry, inorganic chemistry, solid state chemistry, nanotechnology, materials chemistry, chemical catalysis
 
Organic synthesis.
Inorganic synthesis, organic electronics.
Homogeneous catalysis, electrochemistry.
Organometallic chemistry, solid state spectroscopy.
Luminescent materials.
Analytical chemistry
Physical chemistry
Chromatography.
Phytochemistry.
Chemical technology
Materials chemistry
Nanotechnology.
Food chemistry.
Medicinal chemistry.
Polymer chemistry, spectroscopy.
Materials engineering.
Organic chemistry Chemistry of biologically active compounds.
Drug design.
Organic chemistry Formation of biologically active compounds.
Biochemistry.
Pharmacy.
Organic chemistry QSAR tests of biologically active compounds.
Physical chemistry Thermodynamics.
Spectroscopy.
Chemistry Theoretical chemistry.
Quantum chemistry.
Chemistry Analytical chemistry.
Chemometrics.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.