facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Teologiczny

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Teologiczny Teologia

Historia Kościoła

Patrologia

Katechetyka
Liturgika
Homiletyka
Muzyka kościelna i duszpasterstwo muzyczne
Badania w zakresie Kościołów Wschodnich, ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim, religie i kultury
Soteriologia biblijna
Starożytne przekłady Biblii
Teologia moralna: moralność życia społecznego
Teologia pastoralna
Nauki o rodzinie  
Prawo kanoniczne Prawo małżeńskie i rodzinne


Faculty Name of the research discipline Name of the research specilisation (with in the discipline)
Faculty of Theology Theology

History of Church

Patrologia

Catechetics
Liturgics
Homiletics
Church music and musical ministry
Studies on Eastern Churches, ecumenism in Cieszyn Silesia, religions and cultures
Biblical soteriology
Ancient translations of the Bible
Moral theology: morality of social life
Pastoral theology
Family studies   
Canon law Marriage and family law

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.