facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział

Nazwa dyscypliny badawczej

Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)

Wydział Prawa i Administracji

Prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia państwa i prawa

Prawo rzymskie

Kryminalistyka

Postępowanie cywilne

Prawo cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, prawo arbitrażowe

Prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej

Prawo podatkowe, prawo finansów publicznych, prawo bankowe

Prawo handlowe, prawo cywilne - zobowiązania, prawo upadłościowe, prawo zamówień publicznych

Prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze

Nauki administracyjne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne

Prawo karne materialne, prawo karne wykonawcze, kryminologia, prawo karne skarbowe, karnoprawna problematyka hazardu, gospodarcze prawo karne, międzynarodowe prawo karne, prawo karne prawnoporównawcze

Prawo karne procesowe

Prawo międzynarodowe publiczne i prawo europejskie

Prawo pracy

Prawo rolne, europejskie prawo rolne prawo ustroju rolnego, prawo nieruchomości rolnych, prawo budowlane prawo zagospodarowania przestrzennego prawo działalności rolnej, ekologia rolnictwa, ochrona dóbr intelektualnych w rolnictwie, prawo żywnościowe

Prawo samorządu terytorialnego

Publiczne prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, prawo rynku kapitałowego, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, mediacje i arbitraż, prawo własności przemysłowej

Teoria i filozofia prawa

 


Faculty

Name of the research discipline

Name of the research specilisation (with in the discipline)
 

Faculty of Law and Administration

Law

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History of state and law

Roman law

Criminalistics

Civil procedure

Civil law, international private law, arbitration law

Family law, intellectual property law

Tax law, public finance law, banking law

Commercial law, civil law – liabilities, bankruptcy law, public procurement law

Environmental protection law, geological and mining law

Administrative sciences, administrative law, administrative procedure

Criminal substantive law, criminal punishment law, criminology, criminal fiscal law, criminal law problem of gambling, criminal economic law,  international criminal law, comparative criminal law

Procedural criminal law

International public law and European law

Labour law

Agriculture law, European agriculture law of the agricultural system, agricultural property law, construction law, land planning law, agricultural  activity law, agriculture ecology, intellectual property protection in agriculture, food law

Local government law

Public business law, public procurement law, capital market law, public-private partnership, competition law, aviation law, mediation and  arbitration, industrial property law

Theory and philosophy of law

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.