facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej
(w ramach dyscypliny)
Wydział Psychologii i Pedagogiki Pedagogika
Pedagogika kultury
Pedagogika filozoficzna
Historiografia myśli pedagogicznej
Pedagogika ogólna
Historia wychowania
Andragogika
Gerontologia społeczna
Pedeutologia
Dydaktyka ogólna
Edukacja muzyczna
Edukacyjne aspekty koncertów muzyki artystycznej
Edukacja literacka i językowa, edukacja elementarna
Pedagogika twórczości
Edukacja i wsparcie rozwoju poprzez teatr i dramę
Ekspresja artystyczna dziecka – taniec i plastyka
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Teoria wychowania

Badanie środowiska

Pedagogika społeczna

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika zdrowia

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika medialna

Technologia kształcenia

Dydaktyka ogólna

Metodologia nauk społecznych

 

Psychologia

Psychologia kliniczna

Psychologia sądowa

Psychologia ogólna - metodologia badań psychologicznych
Psychologia ogólna - psychologia osobowości .
Psychologia ogólna - psychologia emocji .
Psychologia ogólna - psychologia twórczości.
Psychologia ogólna - etyczne aspekty psychologii
Psychologia pracy i organizacji - psychologia kierowania
Psychologia pracy i organizacji - problematyka kapitału intelektualnego
Psychologia pracy i organizacji - transfer wiedzy i technologii
Psychologia pracy i organizacji - etyczne aspekty pracy
Psychologia rozwoju człowieka i badań nad rodziną
Psychologia społeczna - problematyka bliskich związków
Psychologia społeczna – problematyka psychospołecznego funkcjonowania kobiet i mężczyzn
Psychologia społeczna - psychologia władzy i wpływu społecznego
Psychologia społeczna - psychologia sportu
Psychologia zdrowia i jakości życia

Diagnostyka psychopedagogiczna

Biblioterapia

Literaturoznastwo Literatura dziecięca
Edukacja literacka
Biblioterapia

 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation
(with in the discipline)
Faculty of Pedagogy and Psychology Pedagogy Pedagogy of culture
Philosophical pedagogy
Historiography of pedagogy
General pedagogy
History of education
Andragogy
Social gerontology
Pedeutology
General didactics
Music education
Educational aspects of artistic music concerts
Literary and linguistic education, elementary education
Pedagogy of creativity
Education and development support through theatre and drama
Artistic expression of a child – dance and art
Education and rehabilitation of people with intellectual disability
Theory of education

Community research

Social pedagogy

Social rehabilitation pedagogy, pedagogy of health

Pre-school education

Early school education

Media pedagogy

Technology of education

General didactics

Methodology of social sciences

 

Psychology

Clinical psychology

Judicial psychology

General psychology – methodology of psychological research
General psychology – personality psychology.
General psychology – psychology of emotions.
General psychology – psychology of creativity.
General psychology – ethical aspects of psychology
Psychology of work and organisation – psychology of management
Psychology of work and organisation – the question of intellectual capital
Psychology of work and organisation – transfer of knowledge and technology
Psychology of work and organisation – ethical aspects of work
Psychology of human development and family studies
Social psychology – the problem of close relationships
Social psychology – the problem of psychosocial functioning of men and women
Social psychology – psychology of power and social influence
Social psychology – psychology of sport
Psychology of health and quality of life

Psychopedagogical evaluation

Bibliotherapy

Literary studies Children’s literature
Literary education
Bibliotherapy

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.