facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Inżynieria Materiałowa Nauka o materiałach
Inżynieria materiałowa

Nauka o materiałach.
Biomateriały.
Inżynieria powierzchni.
Nanomateriały.

Inżynieria Materiałowa Nauka o materiałach.
Biomateriały.
Materiały funkcjonalne.
Inżynieria materiałowa Nauka o materiałach.
Biomateriały.
Inżynieria materiałowa Elektrochemia materiałów.
Inżynieria powierzchni.
Bioelektrochemia materiałów.
Nauki chemiczne Chemia polimerów.
Fizyka Fizyka ciała stałego.
Informatyka Projektowanie złożonych baz wiedzy i metod wnioskowania. Grupowanie i klasyfikacja reguł decyzyjnych.
Sieci przyczynowo-skutkowe.
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji.
Inżynieria biomedyczna. Komputerowe Systemy biomedyczne.
Informatyka Zastosowanie metod wielorozdzielczych w grafice komputerowej i przetwarzaniu obrazów cyfrowych.
Ewolucyjne generowanie estetycznych wzorów użytkowych.
Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w optymalizacji, projektowaniu i diagnostyce.
Informatyka Inteligencja obliczeniowa w eksploracji danych, w teorii gier i optymalizacji kombinatorycznej.
Informatyka Zabezpieczenia i budowa systemów sieci komputerowych oraz informatyczne podstawy biometrii.
 
Inżynieria powierzchni Warstwy powierzchniowe.
Nanotechnologia.
Materiały kompozytowe.
Tribologia.
Implanty medyczne.
Inżynieria materiałowa Technologia materiałów elektroceramicznych o właściwościach piezo-, piro-, i ferroelektrycznych na osnowie wieloskładnikowej elektroceramiki, cienkich warstw dielektrycznych oraz kompozytów ceramiczno-ferrytowych.
 

 

 

 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specilisation (with in the discipline)
Faculty of Computer Science and Materials Science Materials engineering Materials science
Materials engineering

Materials science.
Biomaterials.
Surface engineering.
Nanomaterials.

Materials engineering Materials science.
Biomaterials.
Functional materials.
Materials engineering Materials science.
Biomaterials.
Materials engineering Electrochemistry of materials.
Surface engineering.
Bioelectrochemistry of materials.
Chemical sciences Polymer chemistry.
Physics Solid state physics.
Computer science Designing complex knowledge bases and inferencing methods. Grouping and classification of decision rules.
Cause-and-effect networks.
Application of evolutionary algorithms in optimisation.
Biomedical engineering. Computer biomedical systems.
Computer science Application of multiresolution methods in computer graphics and digital image processing.
Evolutionary generation of aesthetic utility models.
Application of artificial intelligence elements in optimisation, design, and diagnostics.
Computer science Computational intelligence in data exploration, game theory, and combinatorial optimisation.
Computer science Security and structure of computer network systems and IT foundations of biometrics.
 
Surface engineering Surface layers.
Nanotechnology.
Composite materials.
Tribology.
Medical implants.
Materials engineering Technology of electroceramic materials with piezo-, pyro-, and ferroelectric features on the matrix of multicomponent electroceramics, thin dielectric layers, and ferroceramic composites.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.