facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Etnologia Antropologia społeczno-kulturowa
Antropologia miasta
Antropologia pogranicza
Etnolingwistyka
Etnologia Antropologia kulturowa
Antropologia miasta
Etnolingwistyka
Etnologia Etnografia Polski
Antropologia religii
Afrykanistyka
 
Pedagogika Pedagogika specjalna
Pedagogika Pedagogika międzykulturowa
Pedagogika

Pedagogika społeczna

Pedagogika międzykulturowa

Edukacja wielo- i międzykulturowa

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedeutologia
Edukacja artystyczna, arteterapia
Językoznawstwo
Profilaktyka zdrowia
Filozofia Filozofia pedagogiki
Wychowanie obywatelskie
Historia Historia wychowania
Pedagogika Edukacja kulturalna
Pedagogika kultury, pedagogika społeczna
Pedagogika Metodyka edukacji na odległość
Psychologia

Psychologia twórczości
Psychologia rozwoju
Psychologiczne podstawy edukacji
Psychologiczny komponent kognitywistyki

Językoznawstwo Socjolingwistyka kongnitywizm
Pragmalingwistyka

 


Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Ethnology and Educational Science Ethnology Sociocultural anthropology
Urban anthropology
Anthropology of borderlands
Ethnolinguistics
Ethnology Cultural anthropology
Urban anthropology
Ethnolinguistics
Ethnology Ethnography of Poland
Anthropology of religion
African studies
 
Pedagogy Special education
Pedagogy Intercultural pedagogy
Pedagogy

Social pedagogy

Intercultural pedagogy

Multi- and intercultural education

Pedagogy Pre-school and early school education
Pedagogical diagnosis and therapy
Pedeutology
Art education, art therapy
Linguistics
Health care prevention
Philosophy Philosophy of pedagogy
Citizenship education
History History of education
Pedagogy Cultural education
Pedagogy of culture, social pedagogy
Pedagogy Methodology of distance education
Psychology Psychology of creativity
Developmental psychology
Psychological foundations of education
Psychological component of cognitive studies
Linguistics Sociolinguistics, cognitivism
Pragmalinguistics

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.