facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej

Nazwa specjalności badawczej

(w ramach dyscypliny)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 
Biotechnologia, biologia Cytogenetyka roślin
Biotechnologia, biologia Biologia komórki roślinnej
Biotechnologia Genetyka roślin
Biologia, Biotechnologia Biologia eksperymentalna roślin
Biotechnologia Fizjologia roślin
Biotechnologia Biochemia, mikrobiologia
Biotechnologia Mikrobiologia
Ochrona środowiska Botanika
Ochrona środowiska Ekologia, geobotanika
Ochrona środowiska Hydrobiologia, ekologia
Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska Fizjologia zwierząt, ekotoksykologia
Biologia Embriologia, histologia i endokrynologia zwierząt
Biologia Zoologia

 

 

Faculty Name of the research discipline

Name of the research specialisation

(with in the discipline)
Faculty of Biology and Environmental
Protection
Biotechnology, biology Plant cytogenetics
Biotechnology, biology Plant cell biology
Biotechnology Plant genetics
Biology, biotechnology Experimental plant biology
Biotechnology Plant physiology
Biotechnology Biochemistry, microbiology
Biotechnology Microbiology
Enviromental protection Botany
Enviromental protection Ecology, geobotany
Enviromental protection Hydrobiology, ecology
Biology, biotechnology, environmental protection Aniaml physiology, ecotoxicology
Biology Embryology, histology and endocrinology of animals
Biology Zoology

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.