facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Artystyczny

Wydział Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej (w ramach dyscypliny)
Wydział Artystyczny Nauki o sztuce Muzykologia
Instrumentalistyka

Kameralistyka

Interpretacja, transkrypcja, improwizacja, wykonawstwo solowe

Muzyka rozrywkowa
Dyrygentura Prowadzenie zespołów instrumentalnych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych
Pedagogika Edukacja muzyczna
Terapia muzyczna
Kompozycja i teoria muzyki

Aksjologia

Kompozycja

Wokalistyka

Prowadzenie zespołów wokalnych

Śpiew solowy

Muzyka rozrywkowa

Sztuki piękne

Malarstwo

Grafika

Rzeźba

Sztuki projektowe Projektowanie graficzne
Sztuki filmowe Fotografia
Nauki o sztuce Teoria sztuki

 


 

Faculty Name of the research discipline Name of the research specialisation (with in the discipline)
Faculty of Fine Arts and Music Sciences of art Musicology
Instrumental studies

Chamber music

Interpretation, transcriptioin, improvistation, solo performance

Popular music
Conducting Leading intrumental, vocal and vocal-instrumental ensembles
Pedagogy Music education
Music therapy
Composition and theory of music

Axiology

Composition

Vocal performance

Leading vocal ensembles

Solo performance

Popular music

Fine arts

Painting

Graphics

Sculpture

Design arts Graphic design
Film arts Photography
Sciences of art Theory of art

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.